ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนประมวลผล ในโอกาสพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล

2 ก.พ. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม (SB4)  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนประมวลผล ในโอกาสพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนำเสนอข้อมูล แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์ทำงาน และเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น


เข้าชม 377 ครั้ง