วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์/ค่านิยม

26 ม.ค. 2566


วิสัยทัศน์

วิชาการเข้มแข็ง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ มีคุณธรรมและรับผิดชอบ ต่อสังคม
2. ผลิตงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

กลยุทธ์

1. พัฒนากลไก ผลักดันการวิจัยชั้นแนวหน้า และเทคโนโลยีเชิงลึก
2. สร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการสร้างรูปแบบการทํางานที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมการนําผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. พัฒนากลไกในการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อรองรับทักษะแห่งอนาคต
5. พัฒนากลไก ในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้คนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยได้
6. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ค่านิยม
e-CMU : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูรับใช้สังคม  นิยมในหลักธรรม รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

E-Excellence – มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
C-Community - เชิดชูรับใช้สังคม  
M-Morality – นิยมในหลักธรรม
U-Unity - รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว


เข้าชม 144 ครั้ง