คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่

26 ม.ค. 2566


มอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ  (คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 019/2566)

- มอบหมายงานให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ปฏิบัติ (คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ที่ 015/2566)

การมอบหมายงานให้บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ปฏิบัติ (078/2565 ลว 13 มิ.ย.65)

มอบหมายและมอบอำนาจให้ผุ้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (062/2565 ลว 6 มิ.ย. 65)

- มอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสังคมศาตร์ (เพิ่มเติม) ( 058/2565 ลว 6 มิ.ย.65)

การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้บุคลากรสายปฏิบัติการของคณะสังคมศาตร์ (คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 005/2565 ลว 31 ม.ค.65)

เข้าชม 83 ครั้ง