ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรายชื่อวารสารวิชาการ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://oja.kmitl.ac.th/- 20230110-092110-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา JMS NRRU ปีที่ 2.pdf

เข้าชม 86 ครั้ง