ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ JIL ฉบับปฐมฤกษ์

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ JIL ฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/jil/- 20230110-091940-วารสารวิชาการ JIL.pdf

เข้าชม 84 ครั้ง