ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

3 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร
อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2565 อนุมัติแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"
สาขามานุษยวิทยา

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์


เข้าชม 147 ครั้ง