ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ "เตรียมตัวก่อนจบ พบก่อนสาย ประจำปี 2566"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรม“การเพิ่มพูนวิธีคิดและทักษะการประกอบการเพื่อสังคม” Workshop on “Approaches and Skills for Social Entrepreneurship and Enterprises”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU-VNU Academic Collaboration: Field work in Mai Châu, Hanoi, Vietnam

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace TEC-W)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้นหรือคลิป TikTok