ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023“ความเป็นพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย : ความไม่เท่าเทียมและการพัฒนา”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีเปิดโครงการ Summer School “สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ุ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความลื่นไหลของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566(Thailand Research Expo 2023)