ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อได้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการจัดการ ภายใต้โครงการ "Road to Faculties"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Gender Talk ครั้งนี้ชวนมาฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ 'ครอบครัวเควียร์'

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ‘ดูหนังผ่านมุมมองทางเพศภาวะและแนวคิดสตรีนิยม’

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา