ทุนวิจัย

รัฐบาลเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย Flagship พื้นที่นวัตกรรม


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2020 -- 10:11 น.

รัฐบาลประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย Flagship ให้ทุนวิจัยแก่สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สตูล ศรีสะเกษ กาญจนบุรี เชียงใหม่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลาจำนวน 2,000,000 – 10,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย ผ่าน PMU A หรือ Program Management Unit ด้าน Area – based หรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ของเชิญอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย เสนอชุดโครงการวิจัย Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262
รูปเพิ่มเติม