ประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา


ประกาศ ณ วันที่ 15/02/2021 -- 14:11 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562- 20210215-141137-r257.pdf
รูปเพิ่มเติม