ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564


ประกาศ ณ วันที่ 08/02/2021 -- 16:05 น.

สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 มีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้

1. ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง

2. ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ

3. ของเก่าที่ต้องเล่าใหม่

4. ความรู้คืออำนาจ

โดยรูปแบบของการสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา
ในกลุ่ม จำนวน 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถควบคุมกลุ่มวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 1 กลุ่ม
2. การสนับสนุนแบบรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รูปเพิ่มเติม