ประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาฯ รับรางวัล ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 26/01/2021 -- 12:22 น.

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก/วิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ประกอบไปด้วย

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563

นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ รหัส 560451004 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เรื่อง : ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิง ในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563

Ms.Chau My Duyen
เรื่อง : การจ่ายค่าตอบแทนบริการทางสิ่งแวดล้อมของป่าไม้และการปกครองที่ดินป่าไม้
กรณีศึกษาการเลี้ยงกุ้งเชิงบูรณาการในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค
อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
รูปเพิ่มเติม