ประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหลักสูตรดีเด่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ประกาศ ณ วันที่ 26/01/2021 -- 11:22 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ได้รับรางวัล หลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โดยมี อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม