ประชาสัมพันธ์

เลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 11/01/2021 -- 13:08 น.

-สำเนา-
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์
--------------------

ตามที่ คณะสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทร้าน ชา กาแฟ ขนม และเบเกอรี่ ภายข้างอาคารเรียนรวม 4 คณะสังคมศาสตร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงเลื่อนประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทร้าน ชา กาแฟ ขนม และ เบเกอรี่ บริเวณข้างอาคารเรียนรวม 4 คณะสังคมศาสตร์ จากเดิมวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ไปเป็นวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ได้ที่ป้ายปิดประกาศคณะสังคมศาสตร์ หรือ https://www.soc.cmu.ac.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงนาม) ชวิศ ศรีมณี
(อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รูปเพิ่มเติม