สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021


ประกาศ ณ วันที่ 06/01/2021 -- 09:41 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021

สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1ปีการศึกษา โครงการที่เปิดรับ ได้แก่ FrontierLab iExPO OUSSEP และ Maple

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่า อาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอรับทุน JASSO หรือ OU โดยจะได้รับทุนเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น

สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564
รูปเพิ่มเติม