ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทร้าน ชา กาแฟ ขนม และเบเกอรี่


ประกาศ ณ วันที่ 28/12/2020 -- 15:27 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทร้าน ชา กาแฟ ขนม และเบเกอรี่
--------------------------------
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเช่าพื้นที่
เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทร้าน ชา กาแฟ ขนม และเบเกอรี่ บริเวณข้างอาคารเรียนรวม 4 คณะสังคมศาสตร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม และมีความชำนาญในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่จะจำหน่าย
1.2 ไม่เป็นผู้มีประวัติเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 ในวันและเวลาทำการหรือตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ป้ายปิดประกาศคณะสังคมศาสตร์และที่ https://www.soc.cmu.ac.th
3. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครต้องนำไปยื่นในการสมัครด้วย คือ
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.3 รายการและราคาสินค้าที่จะจำหน่าย จำนวน 1 ชุด
4. การดำเนินการคัดเลือกและประกาศผล คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. หรือได้ที่ป้ายปิดประกาศคณะสังคมศาสตร์ หรือ https://www.soc.cmu.ac.th
5. คณะสังคมศาสตร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอ หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกผู้เช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนงานเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563ลงนาม ชวิศ ศรีมณี
(อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รูปเพิ่มเติม