สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2021 Exchange Program


ประกาศ ณ วันที่ 28/12/2020 -- 09:20 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2021 Exchange Program

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา Fall 2021 Exchange Program

ระหว่างเดือนกันยายน 2564 - มกราคม 2565

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
รูปเพิ่มเติม