ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2563


ประกาศ ณ วันที่ 27/11/2020 -- 12:10 น.

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2563
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 256๓
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
เวลา 09.30 – 12.00 น.
รูปเพิ่มเติม