ทุนวิจัย,ข่าวสารการวิจัย

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 30/06/2020 -- 12:28 น.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลาดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทย เดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/fmzEZ
รูปเพิ่มเติม