ประชาสัมพันธ์,ทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศ ณ วันที่ 08/04/2020 -- 14:30 น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมในปี 2565 ประกอบด้วย
1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
2) ค่านิยมในสังคมไทย
ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ไปยังกลุ่มวิจัยและพ้ฒนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php…
รูปเพิ่มเติม