ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564

26/04/2021

เข้าชม 30


ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564
โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อศึกษา

ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน

ประกอบด้วย 1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน 2) ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน และ 3) ทุนวิจัยระยะสั้น จำนวน 5 ทุน

รายละเอียด : https://bit.ly/3fnU6Huรูปเพิ่มเติม