วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไได้รับรางวัลประเภทดีเด่นด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ

14/04/2021

เข้าชม 27


นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ดุษฏีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. ซึ่งมี รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย" ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563 กรุงเทพมหานคร


รูปเพิ่มเติม