"รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2 Quota " และ IPAS รอบที่ 1

20 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

"รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2 Quota : วันที่ 14- 23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

IPAS : วันที่ 14 กุมภาพันธ์- 24 มีนาคม 2566

- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

#SOCCMU #วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


เข้าชม 30 ครั้ง