หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ปรัชญา

เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในการทำความเข้าใจและสามารถนำเสนอข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย การลด ความเหลื่อมล้ำและการส่งเสริมความเท่าเทียมในบริบทพหุสังคมทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองทุกสาขาวิชา
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน (NGO)
- นักวิชาการ นักวิจัย
- นักพัฒนาท้องถิ่น
- ประกอบธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
- น้กวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักธุรกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระ


โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
หลักสูตร ดาวน์โหลด