หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากมิติทางพื้นที่และเวลา โดยใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางภูมิศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์กับหลักการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์สามารถเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ ทั้งชุมชน ประเทศ และภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุติธรรม


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
หลักสูตร ดาวน์โหลด