หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ปรัชญา

การสอนและเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์ การจัดการทางพื้นที่ทั้งกายภาพและมนุษย์
การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเหมาะสมภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับงานประเภทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ วิเคราะห์และวางแผนงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
- งานทางด้านสิ่งแวดล้อม
- งานด้านการพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- งานด้านผังเมือง การผลิตแผนที่ และ GIS เป็นต้น
- งานด้านวิชาการ การเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมในทุกด้านที่จำเป็น


โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด