ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Dr.Maranatha Ivanova ร่วมงานสัมมนา "Where is the Plnetary?" และร่วมประชุมในการจัดทำหลักสูตร Anthropocene Curriculum Network Meeting Conference

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในโอกาส ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The International Conference on Cohesive Societies (ICCS 2022)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง เดินทางไปดูงานและหารือภายใต้โครงการวิจัย STAR (Strengthening Thailand's Agricultural drought Resilence)