ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ WEBEX

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญสมัครรับรางวัล Wenhui Award 2022