ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเปิดรับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Information and Learning ฉบับปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์งานวิชาการของสถานทูตออสเตรเลีย "ASEAN - Australia TNE Workshop in Bangkok"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ JIL ฉบับปฐมฤกษ์