ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Harvard Yenching Institute Visiting Scholar Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดตัวหนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System: FireD)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU Model สร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังเลี้ยงปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี