ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุม The 2nd Trilateral Symposium on SDGs

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการประจำปี 16th International Sustainable Campus Network Conference

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานและขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC 2023)