ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บทความวิจัย “Impacts of the COVID-19 pandemic response on aquaculture farmers in five countries in the Mekong Region ได้รับการตีพิมพ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

The International Conference on Digital Government Technology and Innovation