ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน สออ.ประเทศไทยไปนำเสนอในที่ประชุม ASAIHL Conference2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) แผนงาน N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์