ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณาจารย์ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา นำนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนิเวศน์ จากเม็กซิโก ลงพื้นที่ชุมชนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทีมนักวิชาการ ลงพื้นที่ผันน้ำยวม แนะรัฐทบทวน EIA-ชะลอโครงการก่อน ทีมเยาวชนสำรวจแม่น้ำ-ระบบนิเวศ เผยร่วมปกป้องธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ "Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเขียนบทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์