ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ "Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเขียนบทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

7th Joint Call for Proposals: Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17