Full CV

วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

wanpen.c@cmu.ac.th
0 5394 3505

 • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Ph.D. (Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology
 • วท.บ. (เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Community Development and Environmental Planning
 • Urban Green Area Planning
 • การวิเคราะห์เมือง การตั้งถิ่นฐานและทำเลที่ตั้ง (Urban, Settlement, and Location Analysis) 
 • พลวัตทางสิ่งแวดล้อมและกายภาพ (Environmental & Physical Dynamics)
 • นิกร มหาวัน, วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์, คณิน หุตานุวัตร, พรทิพย์ จันทราช, ธวัชชัย มานิตย์, และ สมศักดิ์ บุญดาว. (2563). โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง. (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 530 หน้า. 
 • วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ และ อัจฉรา วัฒนภิญโญ. (2563). ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). กองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 137 หน้า.
 • วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์, นิกร มหาวัน, พรทิพย์ จันทร์ราช, ธวัชชัย มานิตย์, มณเฑียร บุญช้างเผือก. (2563). การพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานรากทรัพยากรของชุมชนบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย). สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. 123 หน้า.
 • นิกร มหาวัน และ วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ. (2563). การประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันในพื้นที่ชุมชนชานเมืองอันเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 140 หน้า.
 • นิกร มหาวัน, วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, วินิจ ผาเจริญ. พรทิพย์ จันทร์ราช และ ธวัชชัย มานิตย์. (2563). การศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันชุมชนจากภาวะความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ กรณีเปรียบเทียบเทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 298 หน้า.
 • นิกร มหาวัน และ วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ. (2562). สถานการณ์และแนวทางบรรเทาผลกระทบจาก Global Dimming กรณีศึกษาประเทศไทย. (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 332 หน้า.
 • วาทินี ถาวรธรรม, เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์, วันเพ็ญ เจริญตระกูลปิติ, ทวี ชัยพิมลผลิน, นฤมล แก้วจำปา, วรวีร์ แสงอาวุธ, คณิน หุตานุวัตร, ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์, ฉัตรชัย สุดโต, ยุพิน ไชยสมภาร, พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน. (รายการการวิจัยฉบับสมบูรณ์) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 535 หน้า. 
 • วาทินี ถาวรธรรม, วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, ทวี ชัยพิมลผลิน, ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์. (2562). โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน. (รายการการวิจัยฉบับสมบูรณ์) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 133หน้า.
ระดับนานาชาติ
 • Charoentrakulpeeti, W., Mahawan, N., & Pharcharuen, W. 2021. An Approach to Enhancing Local Assets for green area protection — a Case Study on Song Khlong, Chachoengsao Thailand, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12, 8, 2576-2585. doi.org/10.17762/turcomat.v12i8.3812
 • Pomplin, S. and Charoentrakulpeeti, W. (2020). A Trend of Surface Solar Radiation in Chiang Mai, Thailand. IOP Conf. Ser.: Earth and Environmental Science, 538 012025: pp. 1-8. doi:10.1088/1755-1315/538/1/012025

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ
 • Pomplin, S. & Charoentrakulpeeti, W. (2019). A Trend of Surface Solar Radiation in Chiang Mai, Thailand. The 3rd Life and Environmental Sciences Academics Forum (3rd LEAF 2019), July 11-12, 2019, Indonesia.
 • Charoentrakulpeeti, W. & Mahawan, N. (2019). Ecosystem Services of Urban Park in Bangkok Metropolis. Special Issues Rajabhat Chiang Mai Research Journal. The 1st ICRU International Conference: Sustainable Community Development, February 18-20, 2019, The Impress Hotel Chiang Mai, Thailand, pp. 247-255.
 • Hutranuwatr K., Charoentrakulpeeti, W. and Wungaeo, S. (2017). The Thai Senior 
 • Generations under Transition: Increasing Urbanization and Environmental Uncertainty in an Industrial Peri-urban District and an Emerging Touristic Town. Paper presented in The 13th International Conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies, 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand, pp. 582-596.
ระดับชาติ
 • พรรษวุฒิ นันทรัตน์, วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, อัจฉรา วัฒนภิญโญ. (2561). รูปแบบความเข้มของเกาะความร้อนในเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2559. เอกสารการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (Urban and Regional Planning Academic Symposium 2018 : URPAS 2018) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. หน้า 167-181.
 • วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ และ นิกร มหาวัน. (2560). เกษตรพอเพียงชานเมือง: แหล่งอาหารของคนเมือง. เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน (1 สิงหาคม 2560) ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, หน้า 83-96.
 • อรวี เลาหะนะ และ วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ. (2560). การปรับภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานระหว่างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถึงอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า เทศบาลนคร เชียงใหม่. เอกสารการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 : ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน (3 มีนาคม 2560). ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. หน้า 217-227.