Full CV

วิจิตร ประพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

vijit.p@cmu.ac.th
0 5394 3547

 • Ph.D. (Sociology), Paris Descartes University, France, 2017
 • Master's Degree (Sociology), Pierre Mendès-France University, France, 2011
 • Bachelor's Degree (Sociology), Pierre Mendès-France University, France, 2009

ระดับปริญญาโท 

 • ทฤษฏีสังคมและวัฒนธรรม 

ระดับปริญญาตรี

 • โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน
 • ความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม
 • สังคมวิทยาแฟชั่น
 • วัยรุ่นกับวัฒนธรรมสมัยนิยม
 • พื้นที่และอัตลักษณ์
 • Marginalization
 • Immigration
 • Social Change & Social Class
 • วิจิตร ประพงษ์. (2564). “แรงงานอารมณ์หนุ่มข้ามชาติ: การต่อรองความเป็นชายและการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศ”. ใน เสียงที่ไม่ได้ยิน: อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู้, อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ. เชียงใหม่: โครงการการสรางพื้นที่ความรูฯและภาควิชาสังคมวิทยาฯ ม.เชียงใหม่. [ผลงานวิจัย]
 • วิจิตร ประพงษ์ (บรรณาธิการ). (2563). ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ม.เชียงใหม่. [หนังสือ]
 • วิจิตร ประพงษ์. (2563). “ตลาดนี่นี้ใครครอง: การต่อรองพื้นที่สิทธิในตลาดของผู้ค้าเร่ไทใหญ่.” ใน จุดตัดของเรื่อง “ต้องห้าม” ในพื้นที่ความรู้, อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ. เชียงใหม่: โครงการการสร้างพื้นที่ความรู้ฯและภาควิชาสังคมวิทยาฯ ม.เชียงใหม่. [ผลงานวิจัย]
 • วิจิตร ประพงษ์. (2562). “ชีวิตลับลอบในเมืองใหญ่ ปารีสและเชียงใหม่ในมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็น”. ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/เญือะและเครือญาติ/ไทยและไทใหญในสภาวะลับลอบ, วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ม.เชียงใหม่. [ผลงานวิจัย]
 • วิจิตร ประพงษ์. (2561). “การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนานของแรงงานไทยแบบผิดกฎหมายในฝรั่งเศส”. พัฒนศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2.  [บทความวิชาการ]
 • วิจิตร ประพงษ์ (2560). “การจ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายหรือการโยกย้ายฐานการผลิตแบบอยู่กับที่”. ประชาไทบล็อกกาชีน [เข้าถึงได้ทางออนไลน์]. https://blogazine.pub/blogs/thanon/post/6024 [บทความวิชาการ]
 • วิจิตร ประพงษ์. (2556). “ระบบการศึกษา โอกาสอันเท่าเทียมและความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์”. มติชนออนไลน์ [เข้าถึงได้ทางออนไลน์]. https://blogazine.pub/blogs/thanon/post/6295 [บทความวิชาการ]
 • วิจิตร ประพงษ์. (2555). “จากปราสาทถึงพุทธศาสนสถาน: วัดไทย ณ กรุงปารีสในสายตาสังคมวิทยา”. ยุโรปศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1. [บทความวิชาการ]

บทความทางวิชาการ

หนังสือ

 • ชาญ พนารัตน์ กนกวรรณ สมศิริวรางกูล และวิจิตรประพงษ์. (2562). หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็นนักกีฬาสมัยอยุธยา / เญือะและเครือญาติ / ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลักลอบ. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วนิดาการพิมพ์ 272 หน้า.