Full CV

ทัศนีย์ ปุวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

tussanee.p@cmu.ac.th
0 5394 3563

 • สส.ม. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529
 • ศศ.บ. (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
 • ความรู้เบื้องต้นทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (Introduction to Social Work and Social Welfare)
 • หลักสังคมสงเคราะห์กับปัจเจกและครอบครัว (Social Work Principles with Individuals and Families)
 • เด็กและสังคม (Children and Society)
 • สังคมสงเคราะห์
 • สวัสดิการสังคม
 • จิตวิทยาแนะแนว
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2554). การวิจัยเพื่อการศึกษาการเข้าถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: กลไกการช่วยเหลือแบบเครือข่ายทางสังคม (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2551). รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2549). รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนนำร่องด้านการระงับข้อพิพาท: จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2548). รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2547). การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัวที่อยู่ในเครือข่ายบ้านพักเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา: การเข้าถึงอัตลักษณ์ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).