Full CV

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

pinkaew.l@cmu.ac.th
0 5394 3546

 • Ph.D. (Anthropology), University of  Washington, USA. 
 • M.A.  (Anthropology), University of Washington, USA.
 • M.A. (Anthropology), Thammasat University, Bangkok, Thailand B.A. (Accounting), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ระดับปริญญาโท

 • ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Theories)
 • ชายแดนศึกษา (Border Studies)
 • สัมมนาประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Seminar on Current Issues in Sociology and Anthropology)
 • ข้ามพรมแดนศึกษา (Transborder Studies)
 • สัมมนาปฏิบัติการในงานวิจัยทางสังคม (Seminar on the Practice of Social Research)

ระดับปริญญาตรี

 • ประวัติแนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (History of Sociological and Anthropological Thoughts)
 • ชายแดนและประเด็นข้ามชาติ (Border and Transnational Issues)
 • ประวัติศาสตร์ความคิดทางมานุษยวิทยา (History of Anthropological Thoughts)
 • กระบวนการทำให้เป็นชายขอบ (Marginalization)
 • เพศภาวะในอุษาคเนย์ (Gender in Southeast Asia)

 • Politics of ethnicity
 • Resource Politics
 • Women and Nation

บทความทางวิชาการ

ตำรา

 • ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี. (2559). “เพศภาวะ”. ใน วสันต์  ปัญญาแก้ว (บก.). โลกสมัยใหม่
 • ในชีวิตประจำวัน. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 103-111.
 • ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี. (2559). “วัฒนธรรมวัยรุ่น”. ใน วสันต์  ปัญญาแก้ว (บก.). โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 113-123.

หนังสือ

 • ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2562). การแปลงอธิปไตยให้เป็นสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้าง “อารยะ” ในชายแดนลาว. หนังสือบางบทศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา วนิดาการพิมพ์ มกราคม 2562 หน้า 365-406.
 • ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี. (2561). อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 • ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี. (2561). หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ. ศูนย์บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 • ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี. (2559). ทุนนิยมคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน กับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว. เชียงใหม่:  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 193 หน้า.
 • ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี และอรัญญา ศิริผล. (2558). ย้อนพินิจ การประกันคุณภาพอุดมศึกษา ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. ศูนย์บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.