Full CV

เผ่าไทย สินอำพล

อาจารย์ ดร.

ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

phaothai.s@cmu.ac.th
0 5394 3559

 • วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
 • M.A. (Social Science - Development Studies), Chiang Mai University, 2014
 • Ph.D. (Global Environmental Change), The Australian National University, Australia, 2023
ระดับปริญญาโท
 • แนวคิดและการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Concepts and Management)
 • สัมมนาประเด็นปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Seminar in Geographical and Geoinformatics Problems)
 • การจัดการวิกฤต (Crisis Management)
ระดับปริญญาตรี
 • ภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Geography)
 • ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
 • พลวัตเชิงภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Dynamic of Southeast Asia)
 • ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)
 • ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การพัฒนา และความยั่งยืน (Geographies of Economy, Development and Sustainability)
 • รัฐ พื้นที่ และการเมือง (State, Space and Politics)
 • การค้นคว้าอิสระเชิงวิจัยทางภูมิศาสตร์ (Independent Study in Geography)
 • ภูมิศาสตร์น้ำเชิงวิพากษ์ (Critical Water Geographies)
 • การปรับตัวโดยมีชุมชนเป็นฐานต่อน้ำท่วม (Community-based Adaptation to Floods)
 • ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมหลายระดับ (Multi-level Environmental Governance)
 • ภูมิศาสตร์กับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล (Geography & Individual Behaviours)
 • การเคลื่อนย้าย การย้ายถิ่น และการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท (Mobility/Migration and Rural Restructuring)
 • เผ่าไทย สินอำพล. (2566). การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเพื่อการจัดการน้ำแบบบูรณาการของชุมชนเมืองขนาดเล็กในลุ่มน้ำยม-น่าน. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. (กำลังดำเนินการ)
 • สมพร จันทระ, ชาคริต โชติอมรศักดิ์, เผ่าไทย สินอำพล, ปัณณธร ธนดลเมธาพร, และณัตติพร ยะบึง. (2566). การจำลองสถานการณ์ควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อประเมินมาตรการการจัดการของจังหวัดเชียงใหม่. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. (กำลังดำเนินการ)
 • เผ่าไทย สินอำพล, วรางคณา นาคเสน และคณะ. (2566). การจัดการน้ำเสียระดับครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองแม่ข่า เทศบาลตำบลป่าแดด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (กำลังดำเนินการ)
 • Vaddhanaphuti, C., Huyakorn, P., Pardthaisong, L., Sin-ampol, P., Jantima, N., Sanguansaksanti, S. and Kaingam, V.. (2019). Youth-Led Research on Benefits of ‘Child-Centered’ Approach in Climate Change Adaptation in Thailand. Thailand: Plan International.
 • อรรณพ ธนัญชนะ และเผ่าไทย สินอำพล. (2562). โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดสุโขทัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์).
 • ทวี ชัยพิมลผลิน และเผ่าไทย สินอำพล. (2562). การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการคาดการณ์ระดับน้ำในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอำเภอบางระกำ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). สำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ลิวา ผาดไธสง อริศรา เจริญปัญญาเนตร ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และเผ่าไทย สินอำพล. (2561). มลภาวะจากหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งทศวรรษกับการป้องกันและลดผลกระทบ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). กองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • เผ่าไทย สินอำพล. (2560). “พื้นที่และเวลา” ในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
 • Sin-ampol, P.. 2023. Enhancing Social Insights for Water Geographies in Thailand: A Critical Review, in the SEAGA Conference 2023, hosted by Faculty of Education, Chulalongkorn University. 26 June - 1 July 2023, Bangkok, Thailand, Oral Presentation.
 • Sin-ampol, P.. 2020. Reshaping Landscapes and Performative Social Identities of Local Communities for Flood Risk Governance in the Yom River Basin, Thailand, in the 2020 ISSRM Virtual Conference, hosted by IASNR. 11-26 July 2020, Oral Presentation.
 • Sin-ampol, P.. 2019. Rehumanising Flood Risk Management Discourses for Local Individuals’ Resilience in the Lower Yom River Basin of Thailand: An Introductory Analysis, in the International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience. 14-18 January 2019, Colombo, Sri Lanka, Oral Presentation.
 • Sin-ampol, P., Chaipimonplin, T. and Songka, S.. 2019. Local Community Engagement for Adaptation to Future Challenges in Pilot Flood Detention Area of Thailand, in the International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience. 14-18 January 2019, Colombo, Sri Lanka, Oral Presentation.
 • Chaipimonplin, T. and Sin-ampol, P.. 2019. Future Flood Prediction with Artificial Neural Network Model from Rainfall Grid Data at Bangrakam District, Thailand, in the International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience. 14-18 January 2019, Colombo, Sri Lanka, Oral Presentation.
 • Pardthaisong, L., Charoenpanyanet, A., Suwanprasit, C. and Sin-ampol, P.. 2019. Disaster Resilience Research in a Thai University: A Way Forward, in the International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience. 14-18 January 2019, Colombo, Sri Lanka, Oral Presentation.
 • Vaddhanaphuti, C., Huyakorn, P., Sin-ampol, P., Pardthaisong, L., Jantima, N., Sanguansaksanti, S. and Kaingam, V.. 2019. Climate Change Adaptation for Highland Children of Northern Thailand: A More-than-Climate Gaming and Simulation Approach, in the International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience. 14-18 January 2019, Colombo, Sri Lanka, Oral Presentation.
 • Sin-ampol, P.. 2018. Upscaling Individuals and Communities in the Yom River Basin: A Preliminary Framework for Sustainable Flood Risk Governance, in the 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services. 19-22 November 2018, Bangkok, Thailand, Oral Presentation.
 • Pardthaisong, L., Sin-ampol, P., Suwanprasit, C. and Charoenpanyanet, A.. 2017. Haze pollution in Chiang Mai, Thailand: a road to resilience, in 7th International Conference on Building Resilience: Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction. 27-29 November 2017, Bangkok Thailand, Oral Presentation.
 • Suwanprasit, C., Charoenpanyanet, A., Pardthaisong, L. and Sin-ampol, P. . 2017. Spatial and Temporal Variations of Satellite-Derived PM10 of Chiang Mai: An Exploratory Analysis, in 7th International Conference on Building Resilience: Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction. 27-29 November 2017, Bangkok Thailand, Oral Presentation.
 • Pardthaisong, L., Suwanprasit, C., Chaeoenpanyanet, A. and Sin-ampol, P.. 2017. Enablers and Barriers in Disaster Resilience Research: A Case Study of a Research University in Thailand, in ELLTA Conference 2017. 25-27 July 2017, Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand.
 • Tantanee, S., Apichayakul, P., Buranajarukorn, P., Pardthaisong, L., Suwanprasit, C., Chaeoenpanyanet, A. and Sin-ampol, P.. 2017. Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institutions in Thailand, in ELLTA Conference 2017. 25-27 July 2017, Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand.
 • Sin-ampol, P.. 2017. Collaborating Micro-level Stakeholders to Child-centered Climate Change Adaptation: A Pathway to Climate Change Governance in Northern Thailand, in 13th International Conference on Thai Studies "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies. 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand, Oral Presentation.
 • จรรยพร ลิทธรรม และเผ่าไทย สินอำพล.. 2558. การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเลือกชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม ในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 25-26 ธันวาคม 2558, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, การนำเสนอโปสเตอร์.