Full CV

ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เพศภาวะกับสังคม
  • สิทธิมนุษยชนสตรีและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
  • ความเสมอภาคทางเพศภาวะในการทำงานยุคโลกาภิวัตน์
  • สังคมศาสตร์
  • สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา
  • ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ. (2559). “สรุปและสังเคราะห์ภาพรวม: ปัญหาสุราและการควบคุมของท้องถิ่น” ใน ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ และคณะ. กำกึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 80 หน้า.                                            
  • อานันท์ กาญจนพันธุ์, อัจฉรา รักยุติธรรม และไพบูลย์ เฮงสุวรรณ.( 2560) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยเอบีซี (ABC)” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 240 หน้า.
  • ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ. (2562). “การช่วงชิงพื้นที่ความรู้ของผู้หญิงในพื้นที่ท่องเที่ยวชาติพันธุ์และเมืองชายแดน: กรณีศึกษาผู้ประกอบการสตรี ในเขตอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 8(1): 120-156. doi: 10.14456/connexion.2019.5 (TCI 1)

นังสือ

บทความวิชาการ