Full CV

อริศรา เจริญปัญญาเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

arisara.c@cmu.ac.th
0 5394 3580

 • Doctor of Technical Science (Remote Sensing and Geographic Information Systems), Asian Institute of Technology, 2009
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
 • รีโมทเซนซิงประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ (Applied Remote Sensing in Geography) 
 • การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) 
 • ภูมิสารสนเทศและสุขภาพ (HealthGIS)
 • รีโมทเซนซิงประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ (Applied Remote Sensing in Geography) 
 • การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) 
 • ภูมิสารสนเทศและสุขภาพ (HealthGIS)
 • ลิวา ผาดไธสง อริศรา เจริญปัญญาเนตร ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และเผ่าไทย สินอำพล. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์: มลภาวะจากหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งทศวรรษกับการป้องกันและลดผลกระทบ. 114 หน้า
 • อริศรา เจริญปัญญาเนตร พลภัทร เหมวรรณ และมาลัยรัตน์ สว่างรัตนกุล. (2560). การตรวจหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยข้อมูลดาวเทียม TERRA/AQUA ระบบ MODIS พื้นที่ภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 61 หน้า
 • อริศรา เจริญปัญญาเนตร และชนิดา สุวรรณประสิทธิ์. (2560). ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขสำหรับการศึกษาการใช้ประโยชน์อาคารและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 74 หน้า
 • Sansamur, C., Wiratsudakul, A., Charoenpanyanet, A. and Punyapornwithaya, V. (2020). Cattles Manure Trade Network Analysis and the Relevant Spatial Pathways in an Endemic Area of Foot and Mouth Disease in Northern Thailand. Veterinary Sciences, 138(7); doi: 10.3390/vetsci7030138.
 • Charoenpanyanet, A. and Hemwan, P. (2019). “Suitable Model for Estimation of PM2.5 Concentration Using Aerosol Optical Thickness (AOT) and Ground based Station: Under the Dome in Upper Northern, Thailand”. International Journal of Geoinformatics. 15(3): pp 33-43.
 • Tantanee, A., Apichayakul, P., Buranajarukorn, P., Pardthaisong, L., Suwanprasit, C., Charoenpanyanet, A., and Sin-ampol, P. (2019). “Policies to promote research and innovation in developming countries’ universities: the case of Thailand”. Indian Journal of Public Administration 65 (3): pp 718-732. 
 • Charoenpanyanet, A. (2019). “Estimation of Dengue Virus Incubation Period in Aedes Mosquito from Temperature Variability Based on Remotely Sensed Data”. International Journal of Geoinformatics. 15(1): pp 13-22. 
 • Charoenpanyanet, A., and Suwanprasit, C. (2018). GeoS4S module disaster risk management. International Journal of Geoinformatics 14(3), pp. 75-78. 
 • Suwanprasit, C., Charoenpanyanet, A., Pardthaisong, L. and P. Sin-ampol. (2018). "Spatial and Temporal Variations of Satellite-Derived PM10 of Chiang Mai: An Exploratory Analysis" Procedia Engineering. Vol. 212. pp. 141-148.
 • Suwanprasit, C., and Charoenpanyanet, A. (2018). GeoS4S module commercial plantation potential modelling. International Journal of Geoinformatics 14(3), pp. 39-41.
 • Thiteja, S., Khamyong, S., Charoenpanyanet, A., Huttagosol, P., and Boontun, A. (2018). Application of Remote Sensing for Estimation of Carbon Storage in a Plantation Forest on Reclaimed Land of Banpu Lignite Mine and Adjacent Natural Forest, Northern Thailand. International Journal of Engineering&Technology, 7(3.7) (2018): pp 529-533. 
 • Yano, T., Phornwisetsirikun, S., Susumpow, P., Visrutaratna, S., Chanachai, K., Phetra, P., Chaisowwong, W., Trakarnsirinont, P., Hemwan, P.,  Kaewpinta, B., Singhapreecha, C., Kreausukon, K., Charoenpanyanet, A., Sripun R. C., Robert, L., Rodtian, P., Mahasing, S., Laiya, E., Pattamakaew, S., Tankitiyanon, T., Sansamur, C., and Srikitjakarn, L. (2018). A Participatory System for Preventing Pandemics of Animal Origins: Pilot Study of the Participatory One Health Disease Detection (PODD) System. JMIR Public Health Surveillance. 4(1): e25. doi: 10.2196/publichealth.7375. pp 1-11
 • Charoenpanyanet, A. (2017). “Modeling Anopheles Mosquito Density Spatial and Seasonal Variations Using Remotely Sensed Imagery and Statistical Methods”. International Journal of Geoinformatics. 13(1): pp35-48.
 • Pardthaisong L., Sin-ampol P, Suwanprasit and Charoenpanyanet A. (2017). "Haze Pollution in Chiang Mai, Thailand: A Road to Resilience." Procedia Engineering 212: pp 85-92.
 • วรยุทธ์ ต๊ะแก้ว พลภัทร เหมวรรณ และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2563). การเปรียบเทียบอุณหภูมิความส่องสว่างจากช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนที่ 1 และ 2 ของดาวเทียม LANDSAT-8. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 28(7): pp 1160-1174. 
 • สุดารัตน์ ปีหลวง อริศรา เจริญปัญญาเนตร และศิริ คูอาริยะกุล. (2562). “เทคโนโลยีอวกาศร่วมกันสถิติขั้นสูงเพื่อทำนายพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว”. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (Special Issue) ฉบับพิเศษ รวมบทความ Peer review Geoinfotech 2019: หน้า 271-286. 
 • วีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2562). “การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินด้วยแบบจำลองการสูญเสียดินสากลแบบปรับปรุงและข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล”. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (Special Issue) ฉบับพิเศษ รวมบทความ Peer review Geoinfotech 2019: หน้า 187-198. 
 • ดวงนภา ลาภใหญ่ ชาคริต โชติอมรศักดิ์ และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2562). “ผลกระทบของเหตุการณ์เอนโซที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่อง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 27(1): หน้า 1-14.
 • อริศรา เจริญปัญญาเนตร และชนิดา สุวรรณประสิทธิ์. (2562). “แบบจำลองการใช้ที่ดินรอบศูนย์กลางการศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 27(5): หน้า 807-822.
 • สุพัตรา เจรสาริกิจ และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2561). “การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันหัวเขียว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26(1): หน้า 17-33. 
 • ดวงนภา ลาภใหญ่ ชาคริต โชติอมรศักดิ์ และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2561). ปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงเปิดรับโรคมาลาเรีย กรณีศึกษาตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11(1): หน้า 379-395. 
 • อธิวัชร สังข์จันทราพร และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของเมืองจากภาพดาวเทียมแสงไฟช่วงกลางคืนการใช้ที่ดินประเภทเมืองและความหนาแน่นประชากรบริเวณเมืองเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26(7): หน้า 1094-1106. 
 • สุชาดา อ่อนเมือง และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2561). “เทคนิคทางภูมิสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”. สัตวแพทย์มหานครสาร. 13(1): หน้า 1-15.