อรัญญา ศิริผล

รองศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

aranya.s@cmu.ac.th
0 5394 3564

การศึกษา
 • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 
 • ศศ.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 2534 
 • B.A. in Newspaper and magazine, Journalism and Mass Communication Faculty Thammasat University, Thailand, March 3, 1992

การสอน
ระดับปริญญาโท
 • สัมมนาปฏิบัติการในงานวิจัยทางสังคม (Seminar on the Practice of Social Research)
ระดับปริญญาตรี
 • มานุษยวิทยานิเวศในลุ่มน้ำโขง (Ecological Anthropology in Mekong Region)
 • ทักษะการอ่านและการเขียนทางสังคมศาสตร์ (Reading and Writing Skills in Social Sciences)
 • สังคมและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย (Contemporary Chinese Society and Cultures)
 • สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย จีน และญี่ปุ่น (Society and Culture of India, China and Japan)
หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • วัฒนธรรมและชาติพันธุ์
 • สังคมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น/ชายแดนศึกษา
 • รัฐชาติและภาวะข้ามชาติ
 • มานุษยวิทยานิเวศ
ผลงานวิชาการ/วิจัย
 • Siriphon, Aranya and Zhu Jinsheng. 2020. Chinese Tourists, Policy Reforms, and Mobility Regime., in Lee, Lai To (ed.). Chinese People’s Diplomacy and Development Relations with East Asia Trends in Xi Jinping Era, pp. 30-48, London: Routledge.
 • Aranya Siriphon (2018 -2020). (Co-researcher) New Transnational Chinese Migrants in the Era of Globalization. funded by Thailand research Fund (TRF).
 • Aranya Siriphon. (2017-2018). (Co-researcher) New Waves of Chinese Migrations to Northern Thailand: Their Impacts on the Agricultural and Tourism Sectors. Newton Fund and Office of the Higher Education Commission (OHEC).
 • Aranya Siriphon. (2016-2017). Developing Entrepreneurship and the Rise of China: Chinese Migrant Entrepreneurs in Tourism-related Businesses in Chiang Mai Thailand Research Fund (TRF). 40 pages.
 • Aranya Siriphon. (2010-2015). The Impacts of Contemporary Chinese Mobility into Mainland Southeast Asia: Views of Thai Border Communities in Northern Thailand. funded by Thailand research Fund (TRF). 159 pages.
 • Aranya Siriphon. (2015-2016). (co-resercher) Chinese Capitalism, ASEAN Economic Community and Oversea Chinese in Southeast Asia (Pharse II). Thailand Research Fund (TRF). 30 pages.
 • อรัญญา ศิริผล. (2560-2561). (หัวหน้าชุดประสานโครงการ) แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา: การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดน ในบริบทการพัฒนาชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง. ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 • อรัญญา ศิริผล. (2559). ปฏิบัติการศาสนากับการเมืองวัฒนธรรมจีนในบริเวณชายแดนภาคเหนือ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 250 หน้า.
 • อรัญญา ศิริผล. (2556-2558). รายงานการวิจัย วัฒนธรรมความเชื่อของจีนพลัดถิ่นกับชนชายแดนในบริบทการขยายอิทธิพลจีนในลุ่มน้ำโขง (Chinese Belief Cultures and Northern Thai Borderlanders in the China Rise Contexts). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 212 หน้า.
 • ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี และอรัญญา ศิริผล. (2558). รายงานการวิจัย ย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 125 หน้า.

ผลงานตีพิมพ์

บทความทางวิชาการ

หนังสือ

 • อรัญญา  ศิริผล. (2562). ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณกับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ Religious Practices, Spiritual Capital and Chinese Cultural Politics in Northern Thai Borderland. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 216 หน้า.
 • อรัญญา  ศิริผล. (2562). ผู้ค้าจีนรุ่นใหม่กับยุทธวิธีประกอบการข้ามชาติในเชียงใหม่. เชียงใหม่: หนังสือบางบท ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา วนิดาการพิมพ์ หน้า 407-426. 

ตำรา

 • อรัญญา  ศิริผล. (2559). “ความรัก”. ใน วสันต์  ปัญญาแก้ว (บก.). โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 89-101.
 • ผานิตดา ไสยรส และ อรัญญา ศิริผล. (2559).  “ครอบครัว”.  ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 64-74.
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
 • Siriphon, Aranya. (2017). “Learning from Chinese! Chinese Migrant Entrepreneurs and their Tourism-related Business in Chiang Mai, Thailand”. In Panel entitled: Reflecting on Thailand-China Connectivity and the “Community of Common Destiny”, 13th International Conference on Thai Studies, 15-18 July, Chiang Mai, Thailand
 • Siriphon, Aranya. (2016). “Chinese Nationalism in Neo-liberal Trend: the PRC Education in Kuomintang Chinese Communities in Northern Thai Borderland”, paper presented in Dynamic Borderlands: Livelihoods, Communities and Flows, 5th Conference of the Asian Borderlands Research Network, 12 – 14 December, Nepal, pp 1-22.
 • Siriphon, Aranya. (2015). “Experiencing Mekong Border: Xinyimin, and Border Guanxi in Northern Thailand (Chiang Sean borderland)”, paper presented in the Association for Borderlands Studies Annual Conference, April 8-11, 2015, Portland, Oregon, USA., pp 1-17.
 • Siriphon, Aranya. (2015). “Transporting “Tzu Chi” Missions into Northern Thai Borderland: Religious Practices and Local Appropriation in the "Chiang Mai Tzu Chi" School”, paper presented in “Tradition as Cultural Resources and Local Development", at 2016 BK International Conference 27-28 January, Andong National University, Andong city Gyeongbuk, Korea, pp 1-10.