Full CV

เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

ศาสตราจารย์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

anan.g@cmu.ac.th
0 5394 3575

 • Ph.D. (Anthropology) Cornell University, USA., 1984
 • M.A. (ANTHROPOLOGY) Cornell University, USA., 1980
 • M.A. (SOUTHEAST ASIAN HISTORY) Cornell University, USA., 1976
 • ร.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513

ระดับปริญญาโท

 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ  (Economic Sociology and Anthropology )
 • วิธีคิดและการปฏิบัติในงานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (Thinking and Practicing in Sociological and Anthropological Research)
 • ปรัชญาและการสร้างความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (Philosophy and Construction of Knowledge in Sociology and Anthropology)
 • ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม  (Social and Cultural Theories)
 • ธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรและประชาสังคม (Resource Governance and Civil Society)
 • ปรัชญาและการสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์ (Philosophy and Construction of Knowledge in Social Science)
 • ทฤษฎีสังคมศาสตร์  (Social Sciences Theories)
 • ทฤษฏีการพัฒนา  (Development Theories)

 • มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ,การศึกษาการพัฒนา,การจัดการทรัพยากรและพัฒนา,ระบบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน,ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมชนบท,ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา,พิธีกรรมและความเชื่อ,ทฤษฎีสังคมและการพัฒนา,ชาติพันธุ์วิทยา
 • อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2564). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 • อานันท์  กาญจนพันธุ์, ไพบูลย์  เฮงสุวรรณ, อัจฉรา  รักยุติธรรม (2558). รายงานวิจัย โครงการ “การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการ เอบีซี ภาคเหนือตอนบน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 152 หน้า.
บทความทางวิชาการ
หนังสือ
 • อานันท์ กาญจนพันธุ์  2564.  ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้: จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์สยาม. (295 หน้า) 
 • อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บก.) 2563. จุดตัดของเรื่องต้องห้ามในพื้นที่ความรู้. เชียงใหม่: ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (297 หน้า) 
 • อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2562). คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์: จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา. บริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่) เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปีอานันท์ กาญจนพันธุ์ 216 หน้า.
 • อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2562). วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน:พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา กรุงเทพ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2561). ภูมิปัญญาและคุณค่าของเมี่ยงในล้านนา เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2560). ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา: ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น พิษณุโลก: หน่วยวิจัยอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2560). พื้นที่ความรู้ มานุษยวิทยา คนสามัญ 70 ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์ เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2559). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 38 หน้า.
 • อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2558). เหลียวหลังแลหน้า: พัฒนาการของสังคมศาสตร์ในประเทศไทยกับการเชื่อมต่อสู่วงวิชาการโลก. สงขลา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 95 หน้า.
 • อานันท์ กาญจนพันธุ์  (2558) กำกึ๊ดกำปาก: งานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 270 หน้า.