ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

TECO ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Global Youth Trends Forum

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและ นวัตกรรม ครั้งที่ 19 “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์เชิญ ดำเนินการเข้าศึกษาเรียนรู้ e-Learning หลักสูตรป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Multicultural Leadership in 21st Century - ผู้นำในพหุวัฒนธรรมศตวรรษที่ 21”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ