ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023“ความเป็นพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย : ความไม่เท่าเทียมและการพัฒนา”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17