ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN++Travelling Project ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus 2019-nCoV

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Call for Applications 2020 International Program Master of Arts in Social Science