บุคลากรสนับสนุน

บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

Colorlib Template

คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
koraput.b@cmu.ac.th
0 5394 3504
Colorlib Template

คุณ วรัญรัตน์ ศรีเรือน

หน่วยบริหารงานบุคคล
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
warunrat.sr@cmu.ac.th
0 5394 3586
Colorlib Template

คุณ อรรณพ แสงแก้ว

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
annop.s@cmu.ac.th
0 5394 3521
Colorlib Template

คุณ รัตนพงษ์ กันทะวงศ์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
rattanapong.ka@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ วิสูตร อินทะเทพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
wisut.i@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ นิกรณ์ ปัญญา

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป
nikon.p@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ ยุทธนา แจโพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
yuthana.j@cmu.ac.th
0 5394 3572
Colorlib Template

คุณ สิทธิชัย เขียวทอง

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : คนสวน
sitthichai.k@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ มนัส เขื่อนแก้ว

เลขานุการผู้บริหาร, หน่วยธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
manus3555@gmail.com
0 5394 3555
Colorlib Template

คุณ มานวัต ชัยวิศิษฐ์

หน่วยธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
manawat.c@cmu.ac.th
0 5394 3521
Colorlib Template

คุณ เอกสิทธิ์ สุนทรชัยบูรณ์

หน่วยยานพาหนะ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
eakkasit.s@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ กนกพล อวิชัย

หน่วยยานพาหนะ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
kanaokpol.a@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ รชต พิศาลเลิศสกุล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
rachata.pi@cmu.ac.th
0 5394 3540
Colorlib Template

คุณ ภานุพงศ์ ศิริรัตน์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
panupong.sirirat@cmu.ac.th
0 5394 3540
Colorlib Template

คุณ สุดารัตน์ สุวรรณยิก

หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
sudarat.s@cmu.ac.th
0 5394 3511
บุคลากร

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Colorlib Template

คุณ เจติยา สกุลปั่น

งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
jatiya.s@cmu.ac.th
053943514
Colorlib Template

คุณ ธัญรัศม์ สิทธิสวน

หน่วยการเงิน
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
tunyarat.s@cmu.ac.th
0 5394 3506
Colorlib Template

คุณ ศรัญญา ใจอินต๊ะ

หน่วยการเงิน
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
saranya.absolute@gmail.com
0 5394 3568
Colorlib Template

คุณ ประเทือง เตจ๊ะราษฎร์

หน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
prathueng.t@cmu.ac.th
0 5394 3568
Colorlib Template

คุณ รุ้งทิพย์ อารีจิตสกุล

หน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
rungtip.a@cmu.ac.th
0 5394 3514
บุคลากร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Colorlib Template

คุณ ดารารัตน์ เจริญบุญ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
dararat.c@cmu.ac.th
053943519
Colorlib Template

คุณ ภานุพงศ์ พรหมศิริ

หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
phanuphong.p@cmu.ac.th
0 5394 3519
Colorlib Template

คุณ วรางคณา คำมงคล

หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
warangkana.k@cmu.ac.th
0 5394 3520
Colorlib Template

คุณ จิรพงศ์ โยพนัสสัก

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
jirapong.y@cmu.ac.th
0 5394 3522
Colorlib Template

คุณ โพธิ์สันต์ วิเชยละ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
phosun.w@cmu.ac.th
0 5394 3522
Colorlib Template

คุณ ทวีศักดิ์ แจโพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
taweesak.j@cmu.ac.th
0 5394 3520
บุคลากร

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Colorlib Template

คุณ จริยา ตั้งสถาเจริญพร

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
jariyajj4@gmail.com
0 5394 3516
Colorlib Template

คุณ ทรงกลด ภีรนันท์

หน่วยงบประมาณและอัตรากำลัง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
songklot.s@cmu.ac.th
0 5394 3516
Colorlib Template

คุณ ฉัตรฤดี แก่นราช

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
chatrudee.k1987@gmail.com
0 5394 3516
บุคลากร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Colorlib Template

คุณ นฤมล น่วมอนงค์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
narumon.n@cmu.ac.th
0 5394 3502
Colorlib Template

คุณ กนกกาญจน์ โสกันเกตุ

วิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
kanokkan.s@cmu.ac.th
0 5394 3502
Colorlib Template

คุณ กิตติ์พิพัชญ์ ผดุงพันธ์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
khachornsak.p@cmu.ac.th
0 5394 3528
Colorlib Template

คุณ นันทวัน เขื่อนแก้ว

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
nanthawan.k@cmu.ac.th
0 5394 3528
บุคลากร

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

Colorlib Template

คุณ ณัฐินี สัสดี

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
nattinee.s@cmu.ac.th
0 5394 3528
บุคลากร

ภาควิชาภูมิศาสตร์

Colorlib Template

คุณ พรรณี ยี่ฝั้น

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
pannee.y@cmu.ac.th
0 5394 3523
Colorlib Template

คุณ สุดาจันทร์ แสนประเสริฐ

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
sudajan.s@cmu.ac.th
0 5394 3505
Colorlib Template

คุณ สุภามาศ สงวนศักดิ์สันติ

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
supamas.s@cmu.ac.th
0 5394 3523
Colorlib Template

คุณ สรัญธร สุทะนะ

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
saranthorn.s@cmu.ac.th
0 5394 3505
บุคลากร

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Colorlib Template

คุณ อุษา นภสินธุ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
usa.n@cmu.ac.th
0 5394 3575
Colorlib Template

คุณ กีรติพล เอี่ยมละออ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
kiratipol.i@cmu.ac.th
0 5394 3546
บุคลากร

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

Colorlib Template

คุณ มัตติกา ทังสุภูติ

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
muttika.t@cmu.ac.th
0 5394 3507
Colorlib Template

คุณ จันจีรา มันทเล

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
chancheera.m@cmu.ac.th
0 5394 3573
Colorlib Template

คุณ รุ่งทิวา แฮคเกอร์

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
rungthiwa.hacker@cmu.ac.th
0 5394 3595 ext 21
Colorlib Template

คุณ ทรายทอง โพธิรัตน์

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
saithong.p@cmu.ac.th
0 5394 3599
Colorlib Template

คุณ ดาริกา รัตนบุรี

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
darika.ruttanaburee@cmu.ac.th
0 5394 3512 ext 113
Colorlib Template

คุณ กชพร สลับแสง

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
kodchaporn.ch@cmu.ac.th
0 5394 3512 ext 113
บุคลากร

ภาควิชาสตรีศึกษา

Colorlib Template

คุณ เบญจมาภรณ์ ลอยมี

ภาควิชาสตรีศึกษา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
benjamaporn.l@cmu.ac.th
0 5394 3572
Colorlib Template

คุณ ทิวากร ศิริรัตน์

ภาควิชาสตรีศึกษา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
tivakorn.s@cmu.ac.th
0 5394 3572
บุคลากร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Colorlib Template

คุณ สุจิวรรณ ยิ้มยวน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
sujiwan.y@cmu.ac.th
0 5394 3597
...
...