แนะนำคณะสังคมศาสตร์


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2507 เป็น 1 ใน 3 คณะณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์) ที่เกิดขึ้นพร้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนวันแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีนักศึกษา 75 คน อาจารย์ 15 คน ช่วงแรกของการก่อตั้งมี 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ (เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ และภาควิชารัฐศาสตร์ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีเมื่อปี พ.ศ. 2507 ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีพ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม และปีพ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

การปรับโครงสร้างคณะเกิดขึ้นเมื่อหลายภาควิชามีศักยภาพขยายองค์ความรู้วิชาการและบริหารจัดการองค์กรใหม่สามารถจัดตั้งเป็นคณะได้ ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2535 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เมื่อพ.ศ.2535 ภาควิชารัฐศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2548 และสาขาวิชานิติศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2549

ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ มีเครือข่ายวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกและมีความเชี่ยวชาญทางสังคมศาสตร์เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ สามารถเปิดหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติได้ทั้ง 3 ระดับ (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) สะท้อนจุดเด่นความเชี่ยวชาญคณาจารย์ องค์ความรู้ศึกษาประเด็นปัญหาสังคมที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสังคมสมัยใหม่ระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ หลักสูตรสังคมศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตร์พัฒนาและขยายองค์ความรู้ให้บริการวิชาการผ่านศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Center for Sustainable Development: RCSD) ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (GISTNORTH) ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Regional Center for Climate and Environmental Studies: RCCES) ศูนย์สตรีศึกษา (Women Studies Center: WSC) ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา (Center for Ethnic Studies and Development: CESD) และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา (China - South East Asian Center: CSC) รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งและหน่วยประสานศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University : ISCCMU) ด้วย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในด้านสังคมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ที่ว่า “วิชาการเข้มแข็ง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” (พ.ศ. 2564-2567)


วิสัยทัศน์

วิชาการเข้มแข็ง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ผลิตงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ


ค่านิยม

การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ รับใช้สังคม คุณธรรมและความโปร่งใส
ประสานพลังบนความหลากหลาย


กลยุทธ

1. สร้างเครือข่าย/ชุมชนวิชาการ (network) และความเป็นนานาชาติ (internationalization)
2. บูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบ สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนภาคเหนือ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ