โครงการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม(นานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

A webinar discussion "Transforming the role of the Tatmadaw: The Armed Forces & Myanmar's Future"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "Roads to Federal Democracy in Myanmar"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ขอเชิญร่วมงานเสวนา “โควิด” ... เสียงจากชาติพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : การฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel