วิจัยเพื่อนวัตกรรมชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System: FireD)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ (ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม